Cách xóa Facebook

M?t ngày nào ?ó b?n nh?n th?y r?ng, b?n ?ang “nghi?n” Facebook và t?n quá nhi?u th?i gian quý báu c?a mình vào ??y mà ?ánh r?i m?t cu?c s?ng bên ngoài, hay ch? ??n gi?n là b?n g?p r?c r?i hay ?i?u gì ?ó b?t ti?n mà nguyên nhân sâu xa l?i liên quan ??n Facebook và b?n mu?n t? b? b?ng cách “c?t h? kh?u” c?a mình trên Facebook.

 

B?n c? g?ng tìm cách ?? xóa b? tài kho?n facebook c?a mình nh?ng r?i b?n nh?n th?y r?ng facebook ch? cho phép b?n “t?t” (deactive) tài kho?n c?a b?n?! T?t c? d? li?u cá nhân c?a b?n bao g?m hình ?nh, thông tin cá nhân, danh sách b?n bè,… s? v?n ???c l?u gi? l?i vô th?i h?n?! B?n ch? t?m th?i “bi?n m?t” và có th? kích ho?t l?i tài kho?n b?t c? lúc nào b?n mu?n?!

 

V?y làm cách nào ?? xóa v?nh vi?n tài kho?n facebook ?

Ch?c ch?n r?ng b?n mu?n t? b? facebook m?t cách hoàn toàn, không l?u luy?n. Sau ?ó b?n hãy làm nh? sau:

 

+ Click vào link d??i ?ây:

http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account

 

+ Nh?n nút “Submit” (Xác nh?n) và làm theo các b??c h??ng d?n.

cach xoa facebook Cách xóa Facebook

+ Nh?p m?t kh?u và mã xác nh?n ?? xóa tài kho?n

 

Tài kho?n c?a b?n s? ???c “t?t” (deactive) trong vòng hai tu?n và trong th?i gian ?ó, n?u b?n không ??ng nh?p tr? l?i thì tài kho?n c?a b?n s? ???c xóa v?nh vi?n.

 

L?u ý: Không ??ng nh?p tr? l?i ?? ki?m tra và lo l?ng n?u th?y tài kho?n c?a b?n ch?a ???c xóa ngay l?p t?c, b?n ph?i không ??ng nh?p vào tài kho?n c?a b?n ít nh?t hai tu?n sau khi g?i yêu c?u xóa tài kho?n n?u không facebook s? h?y b? yêu c?u xóa tài kho?n c?a b?n.

 

?ây là ph??ng pháp chính th?c ?? xóa tài kho?n facebook, b?n không c?n ph?i xoá b? hình ?nh cá nhân, các ý ki?n, các thông ?i?p ghi t? h? s? c?a b?n hay ? b?t c? n?i nào khác trên Facebook. N?u b?n có b?t kì m?i quan tâm nào khác, hãy liên h? và h?i Facebook theo email: info@facebook.com .

 

N?u b?n b? ai ?ó ?ánh c?p thông tin nh?n d?ng ho?c g?p v?n ?? b? l?m d?ng tài kho?n, hãy thông báo cho facebook theo link d??i ?ây:

 

http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=fake_profile ho?c g?i email trình bày v?n ?? c?a b?n ??n abuse@facebook.com .

 

Cách thay th?: Deactive tài kho?n facebook

?ây là cách ?? b?n t?m th?i d?ng ho?t ??ng tài kho?n facebook c?a b?n. Tài kho?n c?a b?n s? “bi?n m?t” kh?i facebook nh?ng hoàn toàn có th? quay tr? l?i b?t c? khi nào b?n mu?n b?ng cách Log in l?i vào tài kho?n facebook c?a b?n. T?t c? thông tin ??i v?i tài kho?n c?a b?n s? ???c gi? nguyên nên b?n không c?n lo l?ng. ?? deactive tài kho?n, b?n vào Account Settings, nh?n “Deactive” ? dòng Deactive Account trong tab Setting, sau ?ó nh?p thông tin xác nh?n th? là xong.

 

Sau khi quá trình th?c hi?n hoàn t?t, b?n không th? ??ng nh?p thêm n?a và t?t c? thông tin ??u hoàn toàn bi?n m?t.

Chúc b?n thành công!

Xem thêm:

Bài viết liên quan khác :

2 Responses to “Cách xóa Facebook”

  1. lap mang cmc says:

    c?m ?n admin chia s? ae nhé. hay l?m ae ?ng h? ?i nào

Leave a Reply