Ưng dụng web là gì?

D??i góc ?? k? thu?t, Web ???c ??nh ngh?a là môi tr??ng có kh? n?ng th?c thi ch??ng trình cao, cho phép t?o vô s? tùy bi?n trên tri?n khai tr?c ti?p c?a m?t l??ng l?n các ?ng d?ng t?i hàng tri?u ng??i dùng trên th? gi?i. Hai thành ph?n quan tr?ng nh?t c?a website hi?n là trình duy?t Web linh ho?t và các ?ng d?ng Web. T?t c? m?i ng??i ??u có th? s? d?ng hai thành ph?n mà không ph?i tr? b?t c? kho?n phí nào.

 

Web browser (trình duy?t web) là các ?ng d?ng ph?n m?m cho phép ng??i dùng truy v?n d? li?u và t??ng tác v?i n?i dung n?m trên trang Web bên trong website.

 

Website ngày nay khác xa so v?i ki?u ?? h?a và v?n b?n t?nh c?a th? k? m??i chín hay th?i k? tr??c ?ó. Các trang Web hi?n ??i cho phép ng??i dùng l?y xu?ng n?i dung ??ng cá nhân hóa theo thi?t l?p và tham chi?u riêng. H?n n?a chúng c?ng có th? ch?y các script trên máy khách, có th? “thay ??i” trình duy?t Internet thành giao di?n cho các ?ng d?ng nh? th? ?i?n t?, ph?n m?m ánh x? t??ng tác (Yahoo Mail, Google Maps).

 

Quan tr?ng nh?t là website hi?n ??i cho phép ?óng gói, x? lý, l?u tr? và truy?n t?i d? li?u khách hàng nh?y c?m (nh? thông tin cá nhân, mã s? th? tín d?ng, thông tin b?o m?t xã h?i …) có th? dùng ngay ho?c dùng ??nh k? v? sau. Và, ?i?u này ???c th?c hi?n qua các ?ng d?ng Web. ?ó có th? là thành ph?n webmail (th? ?i?n t?), trang ??ng nh?p, ch??ng trình h? tr? và m?u yêu c?u s?n ph?m hay ho?t ??ng mua bán, h? th?ng qu?n lý n?i dung, phát tri?n website hi?n ??i, cung c?p cho các doanh nghi?p ph??ng ti?n c?n thi?t ?? liên l?c v?i khách hàng t??ng lai và khách hàng hi?n t?i. T?t c? ??u là các ví d? ph? bi?n, g?n g?i và sinh ??ng c?a ?ng d?ng Web.

 

D??i góc ?? ch?c n?ng, ?ng d?ng Web là các ch??ng trình máy tính cho phép ng??i dùng website ??ng nh?p, truy v?n vào/ra d? li?u qua m?ng Internet trên trình duy?t Web yêu thích c?a h?. D? li?u s? ???c g?i t?i ng??i dùng trong trình duy?t theo ki?u thông tin ??ng (trong m?t ??nh d?ng c? th?, nh? v?i HTML thì dùng CSS) t? ?ng d?ng Web qua m?t Web Server.

 

Mang tính k? thu?t nhi?u h?n có th? gi?i thích là, các ?ng d?ng Web truy v?n máy ch? ch?a n?i dung (ch? y?u trên c? s? d? li?u l?u tr? n?i dung) và t?o tài li?u Web ??ng ?? ph?c v? yêu c?u c?a máy khách (chính là ng??i dùng website). Tài li?u ???c t?o trong ki?u ??nh d?ng tiêu chu?n h? tr? trên t?t c? m?i trình duy?t (nh? HTML, XHTML). JavaScript là m?t d?ng script client-side cho phép y?u t? ??ng có ? trên t?ng trang (nh? thay ??i ?nh m?i l?n ng??i dùng di chu?t t?i). Trình duy?t Web chính là chìa khóa. Nó d?ch và ch?y t?t c? script, l?nh… khi hi?n th? trang web và n?i dung ???c yêu c?u. Wikipedia, b? bách khoa toàn th? tr?c tuy?n l?n nh?t th? gi?i hi?n nay ??nh ngh?a Web browser là “máy khách chung cho m?i ?ng d?ng web”.

 

M?t c?i ti?n ?áng k? khác trong quá trình xây d?ng và duy trì các ?ng d?ng Web là chúng có th? ho?t d?ng mà không c?n quan tâm ??n h? ?i?u hành hay trình duy?t ch?y trên các máy client. ?ng d?ng Web ???c tri?n khai ? b?t c? n?i nào có Internet, không m?t phí t?n, và h?u h?t không ?òi h?i yêu c?u cài ??t cho ng??i dùng cu?i.

 

Con s? doanh nghi?p thu ???c l?i nhu?n t? kinh doanh qua Web ngày càng t?ng. Do ?ó, vi?c s? d?ng ?ng d?ng Web và các công ngh? liên quan khác s? ti?p t?c phát tri?n. H?n n?a, khi các m?ng Intranet và Extranet ???c thông qua, ?ng d?ng Web tr? thành “c? ?i?m” l?n trong b?t k? c? s? h? t?ng truy?n thông nào c?a các t? ch?c, doanh nghi?p. Ph?m vi và kh? n?ng k? thu?t, trình ?? cao ???c m? r?ng.

Bài viết liên quan khác :

One Response to “Ưng dụng web là gì?”

  1. Cám ơn bác đã chia sẻ, bài viết
    thật hữu ích

Leave a Reply