Quảng cáo theo mạng

?ã có r?t nhi?u doanh nghi?p t?n không ít chi phí cho vi?c qu?ng cáo, ti?p thi các s?n ph?m c?ng nh? tên tu?i c?a công ty mình.Các hình th?c qu?ng cáo,ti?p th? r?t ?a d?ng và phong phú.Hi?n nay v?i s? bùng n? thông tin trên internet cùng v?i s? ra ??i c?a các ph??ng ti?n truy?n thông hi?n ??i thì qu?ng cáo m?ng (?i?n hình là web marketing ) là m?t ph?n chi?n l??c không th? thi?u ??i v?i các doanh nghi?p.Không nh?ng r?t hi?u qu? trong vi?c gi?i thi?u thông tin doanh nghi?p ??n m?i ng??i mà nó còn ?em l?i m?t ngu?n khách hàng không nh? hàng n?m cho các doanh nghi?p.So v?i nh?ng hình th?c qu?ng cáo khác thì qu?ng cáo m?ng có rât nhi?u th? nh?ng ?áng l?u ý nh?t là:

 

  1. R?t phù h?p v?i tình tr?ng hi?n nay.
  2. D? nh?.
  3. Gi?m chi phí ??u t?

 

1. R?t phù h?p v?i tình tr?ng hi?n nay

Theo th?ng kê t?i các 95% dân s? t?i trung tâm thành ph? và trung bình 75% dân s? ? các n?i khác  m?t ngày th??ng vào internet ít nh?t m?t l?n ?? tìm ki?m thông tin.N?n công ngh? máy tính ngày càng hi?n ??i cùng v?i s? phát tri?n m?nh m? c?a internet c?ng nh? ??c thù công vi?c hi?n nay nên ngày càng ít ng??i theo dõi các ch??ng trình truy?n hình,báo gi?y,hay th?m chí là môt t? r?i to ?ùng ngay tr??c m?t h?.Ngay c? m?t ti?p th? viên có nhi?u n?m kinh nghi?m c?ng g?p không ít th?t b?i trong tình hình hi?n nay.Nh? v?y t?p trung vào ti?p th? qua m?ng là m?t l?a ch?n h?t s?c khôn ngoan.

 

2.D? nh?

So v?i các ph??ng pháp qu?ng cáo khác thì qu?ng cáo quan m?ng là m?t ph??ng pháp qu?ng cáo rât d? nh?.Khách hàng có th? tìm th?y thông tin v? doanh nghi?p c?a chúng ta ? b?t c? ?âu trên internet,t?i b?t th?i gian khi h? c?n giao d?ch hay tìm ki?m thông tin.Ch? c?n m?t vài cú click là thông tin c?a chúng ta ?ã ? ngay tr??c m?t h?.Nh? v?y s? làm gi?m ?áng k? nguy c? m?t ?i các khách hàng ti?m n?ng.

 

3.Gi?m chi phí ??u t?

Chi phí ??u t? cho qu?ng cáo theo m?ng khá th?p so v?i các hình th?c qu?ng cáo khác nh?ng hi?u qu? mà hình th?c qu?ng cáo này ?em l?i l?i không  th?p chút nào.Theo ??c tính v?i qu?ng cáo theo m?ng các doanh nghi?p ch? m?t m?t ph?n ba s? ti?n dành cho các hình th?c qu?ng cáo khác.L??ng khách hàng mà hình th?c qu?ng cáo này ?em l?i chi?m 45% l??ng khách hàng t? các hình th?c qu?ng cáo khác.

?? ?áp ?ng nhu c?u ti?p th?,qu?ng cáo c?ng nh? mong mu?n ?em l?i ngu?n khách hàng phong phú cho t?t c? các doanh nghi?p.

D?ch v? web 24h cung c?p “d?ch v? web marketing”.V?i nh?ng trang web h?p d?n c? v? n?i dung và thông tin, nó s? là môt kênh qu?ng cáo c?c k? hi?u qu? cho các doanh nghi?p.

Bài viết liên quan khác :

Leave a Reply