Cách tải ảnh lên facebook

B?n ?ã bao gi? th?y khó kh?n trong vi?c t?i ?nh lên Facebook do c?n quá nhi?u thao tác? Gi? ?ây vi?c ?ó tr? nên vô cùng ??n gi?n v?i ?ng d?ng Facebook Photo Uploader c?a Chrome.

photo uploader 380x200 Cách tải ảnh lên facebook

Các b?n h?n ?ã không còn xa l? gì v?i Facebook – m?ng xã h?i l?n nh?t th? gi?i hi?n nay. Tr??c ?ây, m?i khi t?i ?nh lên Facebook, chúng ta th??ng ph?i ??i khá lâu vì ch? ???c up 5 ?nh t?i m?t th?i ?i?m. ?i?u này th?c s? là m?t v?n ?? l?n n?u nh? b?n c?n t?i lên c? tr?m b?c ?nh. Hi?n nay, Facebook ?ã có nh?ng thay ??i ?áng k? trong vi?c t?i ?nh. B?n có th? t?i lên b?t k? s? l??ng ?nh cùng m?t lúc. Tuy nhiên, vi?c t?i ?nh bây gi? còn d? dàng h?n bao gi? h?t nh? ?ng d?ng Facebook Photo Uploader c?a Chrome. Ch? v?i thao tác kéo và th? b?n ?ã có th? upload ?nh và t?o album trong Facebook mà không c?n ph?i làm gì thêm.

Sau khi cài, kh?i ??ng ?ng d?ng t? m?t tab m?i. V?i l?n ??u tiên s? d?ng, b?n c?n cho phép ?ng d?ng này k?t n?i v?i tài kho?n Facebook c?a b?n. ?? t?o m?t album m?i, b?n hãy b?m Create a new album. Nh?p tên album và ph?n mô t? sau ?ó nh?n Create.
Ch?n các hình ?nh mà b?n mu?n t?i lên (b?n có th? ch?n nhi?u hình ?nh m?t lúc) và kéo chúng vào album b?n mu?n thêm.
Các b?c ?nh s? ???c thêm vào album và b?n s? nh?n ???c thông báo t? ?ng d?ng. Th?i gian t?i lên tùy thu?c vào kích th??c và s? l??ng các b?c ?nh c?a b?n.
?ây là m?t ?ng d?ng tuy?t v?i giúp b?n t?i ?nh và t?o album m?t cách nhanh chóng và hi?u qu?. Tuy nhiên vi?c ch? t??ng thích v?i Chrome c?ng là m?t h?n ch? c?a ?ng d?ng này. Các album ???c t?o ra thông qua ?ng d?ng này s? ???c áp d?ng theo các thi?t l?p b?o m?t mà b?n ?ã ??t cho album c?a mình.
B?n có th? cài ??t ?ng d?ng Facebook Photo Uploader cho Chrome t?i ?ây.

Xem thêm:

Bài viết liên quan khác :

One Response to “Cách tải ảnh lên facebook”

  1. Trần Hoài Thu says:

    Cách này r?t hay.C?m ?n b?n chia s? nha!.

Leave a Reply